برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 درگیری ذهنی با برند در رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری به برندمطالعه موردی: کابران شبکه اجتماعی اینستاگرام فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد درگیری ذهنی با برند در رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری به برندمطالعه موردی: کابران شبکه اجتماعی اینستاگرام فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي درگیری ذهنی با برند در رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری به برندمطالعه موردی: کابران شبکه اجتماعی اینستاگرام فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن درگیری ذهنی با برند در رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری به برندمطالعه موردی: کابران شبکه اجتماعی اینستاگرام فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با گسترش نقش رسانههای اجتماعی در زندگی انسان ها، شرکتها میتوانند از این رسانهها برای ارتباط برقرار کردن با مشتریانشان و ایجاد علاقه، اعتماد و وفاداری به برندشان استفاده کنند. هدف این پژوهشبررسی تاثیر ابعاد درگیری مصرف کننده با برند در رسانههای اجتماعی بر اعتماد به برند و وفاداری به برند با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام – هستند که 151 نفر در نظر گرفته شدند. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاریاستفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها بهوسیله نرمافزارهای AMOS و SPSS انجام گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، درگیری احساسی، اشتراکی و کارکردی بر اعتماد به برند تاثیر مثبت و معنی داری دارند و از طریق افزایش اعتماد مشتریان به برند در رسانه های اجتماعی میتوانند وفاداری آنها به برند را افزایش دهند. نتایج به شرکتها کمک میکند تا با استفاده از پتانسیل های رسانههای اجتماعی و ایجاد رابطه بلندمدت و دوطرفه با مشتریان، مزیت رقابتی ایجاد کرده و به سود بالاتری دست یابند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

درگیری ذهنی با برند در رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری به برندمطالعه موردی: کابران شبکه اجتماعی اینستاگرام فایل ورد (word)