کنترل غیرخطی غلظت و حجم یک محلول شیمیایی دو عنصره فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  کنترل غیرخطی غلظت و حجم یک محلول شیمیایی دو عنصره فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می

روشی جدید جهت آموزش شبكه عصبی MLP با استفاده ازقوانین فازی فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  روشی جدید جهت آموزش شبكه عصبی MLP با استفاده ازقوانین فازی فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF

استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست

ارائه یك ساختار پیشنهادی برای حذف تداخل های هم كانال فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  ارائه یك ساختار پیشنهادی برای حذف تداخل های هم كانال فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می

تحقیق با موضوع اسیلوسکوپ ها فایل ورد (word)

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 25 اسیلوسكوپ اشعه كاتدی یك دستگاه نمایش دهنده است. در صورتی كه دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الكتریكی