شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب فایل ورد (word)

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 4 فایل شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب فایل ورد (word) شامل 4 صفحه می باشد.