مقاله شناسایی و دسته بندی آریتمی های قلبی از روی سیگنال ECG با استفاده از تبدیل ویولت، شبکه عصبی و انالیز PCA فایل ورد (word)

 مقاله شناسایی و دسته بندی آریتمی های قلبی از روی سیگنال ECG با استفاده از تبدیل ویولت، شبکه عصبی و انالیز PCA فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده

مقاله بررسی مدهای نقص بلورهای فوتونی یک بعدی شامل لایه نقص متشکل از منشور دوتایی فایل ورد (word)

 مقاله بررسی مدهای نقص بلورهای فوتونی یک بعدی شامل لایه نقص متشکل از منشور دوتایی فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله

مقاله Mechanical behavior of an electrostatically actuated microplate considering residual stress and mechanical shock effects فایل ورد (word)

 مقاله Mechanical behavior of an electrostatically actuated microplate considering residual stress and mechanical shock effects فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله

مقاله بررسی ژئوشیمی و کاربرد صدف لوماشل در صنایع فایل ورد (word)

 مقاله بررسی ژئوشیمی و کاربرد صدف لوماشل در صنایع فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی ژئوشیمی و کاربرد صدف لوماشل

مقاله تاثیرپذیری سلامت سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ازمیزان عدالت سازمانی رعایت شده توسط مدیرانشان فایل ورد (word)

 مقاله تاثیرپذیری سلامت سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ازمیزان عدالت سازمانی رعایت شده توسط مدیرانشان فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ

مقاله بررسی روابط بین پارامترهای جوی و دبی ورودی به مخزن سد درودزن با استفاده از روش رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی فایل ورد (word)

 مقاله بررسی روابط بین پارامترهای جوی و دبی ورودی به مخزن سد درودزن با استفاده از روش رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده

مقاله بررسی عملکرد توسعه بر پایداری محیط زیست در ایران فایل ورد (word)

 مقاله بررسی عملکرد توسعه بر پایداری محیط زیست در ایران فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی عملکرد توسعه بر پایداری

مقاله افزایش بهرهوری پمپهای واحد الین نیروگاه مشهد با استفاده از درایوهای اینورتوری فایل ورد (word)

 مقاله افزایش بهرهوری پمپهای واحد الین نیروگاه مشهد با استفاده از درایوهای اینورتوری فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله افزایش بهرهوری

مقاله ارزیابی اثر تثبیت کننده های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای(SMA) فایل ورد (word)

 مقاله ارزیابی اثر تثبیت کننده های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای(SMA) فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft

مقاله بررسی عوامل موثر بر طغیان در ستونهای آکنده ضربه ای فایل ورد (word)

 مقاله بررسی عوامل موثر بر طغیان در ستونهای آکنده ضربه ای فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی عوامل موثر بر