تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میان سال فایل ورد (word)

 تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میان سال فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد

بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال فایل ورد (word)

 بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت

ناجیان غریق و مقایسه ی تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی آنها فایل ورد (word)

 ناجیان غریق و مقایسه ی تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی آنها فایل ورد (word) دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا فایل ورد (word)

 تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا فایل ورد (word) دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین اثربخشی