پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) فایل ورد (word)

 پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) فایل

پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009) فایل ورد (word)

 پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009) فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه نگرش به یادگیری

پرسشنامه آزمون سریع برای تشخیص سازمان یادگیرنده فایل ورد (word)

 پرسشنامه آزمون سریع برای تشخیص سازمان یادگیرنده فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه آزمون سریع برای تشخیص سازمان یادگیرنده فایل ورد

پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض فایل ورد (word)

 پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض فایل

پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین فایل ورد (word)

 پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین فایل ورد (word)  کاملا