مقاله Biodegradation of Gachsaran crude oil under extreme environmental conditions by an efficient microbial consortium فایل ورد (word)

 مقاله Biodegradation of Gachsaran crude oil under extreme environmental conditions by an efficient microbial consortium فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله

بررسی خواص فیزیکیوآناتومیکی چوب استبرق جهت استفاده در صنایع چوب و کاغذ فایل ورد (word)

 بررسی خواص فیزیکیوآناتومیکی چوب استبرق جهت استفاده در صنایع چوب و کاغذ فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی خواص فیزیکیوآناتومیکی چوب

مقاله مکان یابی پس تهای فوق توزیع در شبکه های بزر گمقیاس با استفاده از تلفیق الگوریتم های ابتکاری و تکامل یافته با در نظر گرفتن اثر نایقین یها فایل ورد (word)

 مقاله مکان یابی پس تهای فوق توزیع در شبکه های بزر گمقیاس با استفاده از تلفیق الگوریتم های ابتکاری و تکامل یافته با در نظر گرفتن اثر نایقین یها فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات

مقاله بررسی توده بازیك ژوراسیك پایانی ـ كرتاسه زیرین شمال شاهرود با تاكید بر شواهد بافتی، كانی شناسی فایل ورد (word)

 مقاله بررسی توده بازیك ژوراسیك پایانی ـ كرتاسه زیرین شمال شاهرود با تاكید بر شواهد بافتی، كانی شناسی فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مقاله هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز فایل ورد (word)

 مقاله هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی

مقاله پشتیبانی از مهندسی نیازمندیها با ابزارهای خودکار و مقایسه ابزارها فایل ورد (word)

 مقاله پشتیبانی از مهندسی نیازمندیها با ابزارهای خودکار و مقایسه ابزارها فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پشتیبانی از مهندسی نیازمندیها

نوآوری خدمات و تاثیر آن بر عملکرد خدمات (مطالعه موردی: شرکت های کوچک استان اصفهان) فایل ورد (word)

 نوآوری خدمات و تاثیر آن بر عملکرد خدمات (مطالعه موردی: شرکت های کوچک استان اصفهان) فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نوآوری